acceptance

קבלה – רישום לבחינות קבלה

בשלב זה של השנה לא ניתן להצטרף לקבוצות הלימוד.

בחינות קבלה לקראת שנה"ל תשפ"א יחלו במרץ, מוזמנים להכנס לרישום בדף זה החל מפברואר.