עבריתEnglish

תקנון התוכנית

בחינות הקבלה והרישום למתקבלים:

 • עקב נגיף הקורונה בחינות הקבלה לקראת שנה"ל תשפ"ג יתקיימו בהתאם למצב ולהנחיות משרד הבריאות.

 • במידה והבחינות יתקיימו באופן פרונטלי - ישנם מספר אזורי לימוד בהן מתקיימות הבחינות, ויתקיימו עד שני מועדי בחינות בכל אזור שכזה. תלמיד שלא יוכל להגיע למועד הראשון, יוזמן למועד השני. אם לא יוכל להגיע גם למועד השני, יוכל להבחן בכל אזור בחינה אחר בתיאום עם המוקד הטלפוני.
  מחודש יוני, יתקיימו בחינות קבלה רק באוניברסיטת בר אילן, והמתקבלים בהן יוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי.

 • כל תלמיד יכול להיבחן פעם אחת בלבד.

 • מעבר בין כיתה ו' לכיתה ז' בתוכנית העשרה - מסיימי תוכנית ההעשרה המתמטית שלנו בכיתה ו', לא יידרשו להיבחן בשנית כדי להמשיך בתוכנית ההעשרה בכיתה ז'. פרטי הרישום והתשלום יישלחו למסיימי שכבה ו' לקראת לימודים בשכבה ז' בשנה הבאה, על התלמידים יהא לבצע רישום מחדש וכן שיבוץ, בהתאם לזמני הרישום שיפורטו במכתב.

 • מעבר בין תוכנית העשרה לתוכנית האצה התלת שנתית - הלימוד בתוכנית העשרה אינו "כרטיס כניסה" לתוכנית האצה התלת שנתית, השונה באופייה לחלוטין מתוכנית העשרה, לכן דרושה בחינת קבלה. ינתן יתרון לתלמידי העשרה בקבלה לתוכנית האצה התלת-שנתית.

 • החזר דמי הרישום לבחינה - תלמיד שנרשם לבחינה ומודיע על אי הגעתו עד השעה 18:00 ביום העסקים לפני הבחינה – זכאי להחזר בגובה 95% מדמי בחינת הקבלה בתוספת ניכוי דמי עמלת אשראי 10 ש"ח (סה"כ החזר 85 ₪ ) בהתאם להוראת החוק.
  במקרה של אי הגעה למועד הבחינה (ללא הודעת ביטול עפ"י הנאמר לעיל), ניתנת האפשרות לתאם תאריך חדש לבחינה ובאם התלמיד לא יגיע להבחן בתאריך החדש שנקבע לו, לא יוכל לקבל החזר דמי רישום לבחינה.

 • תשובות תשלחנה בנוסח התקבל/לא התקבל בלבד. בשום מקרה לא ינתן ציון מספרי.

 • התשובות תשלחנה בדוא"ל עד סוף חודש יוני לכל המאוחר. (נבחנים שיבחנו לאחר חודש יוני יקבלו תוצאות כחודש לאחר הבחינה) במקרה ולא קיבלתם תוצאות בהתאם למדיניות זו, פנו אלינו מיידית. לא נוכל להבטיח מקום בקבוצות הלימוד אם פנייתכם באשר לקבלת התוצאות תהיה מאוחרת.

 • התאמות בבחינה – באחריות ההורים ליידע את משרדי התוכנית באמצעות טופס הרישום לבחינה או עד שבוע לפני מועד הבחינה. לאחר מכן איננו מתחייבים על מתן ההתאמה. אם יש צורך במשגיח אישי לשם מתן ההתאמה, הורי התלמיד יישאו בתוספת לעלות הבחינה.

 • תלמיד שיתקבל לתוכנית יוכל להירשם עפ"י הנחיות הרישום אשר מופיעות באתר התוכנית
  מדיניות התשלומים והחזרי התשלום מפורטים גם כן באתר התוכנית.

 • במידה ולא נוכל ללמוד באופן פרונטלי, מפאת כח עליון, הלימודים יעברו ללמידה מקוונת.

נבחן צעיר:

 • נבחן צעיר הינו תלמיד הלומד בתוכנית בשכבת גיל הגבוהה מגילו (לדוגמה: תלמיד הלומד בתוכניתנו בשכבת ח' ובבית ספרו לומד בשכבה ז' או שכבה נמוכה מכך).

 • נבחן צעיר יוכל להיבחן בבחינת הבגרות באם עמד בכל דרישות משרד החינוך, ובפרט שיאובחן כמצטיין/מחונן ע"י מכון שהוסמך ע"י משרד החינוך.
  את הבקשה להיבחנות מוקדמת, מגיש צוות ביה"ס של התלמיד בשנת הבגרות לאגף המחוננים והמצטיינים במשרד החינוך.
  האגף למחוננים ומצטיינים הוא היחיד שמאשר לנבחנים צעירים להיבחן בבחינת הבגרות, אשר על כן לא תהיה כל טענה כנגד התוכנית באם המשרד לא יאשר בקשתם.
  לחצו כאן לעיון בחוזר מנכ"ל בעניין זה.

שיבוץ ומעברים בין מוקדי לימוד ובין קבוצות:

 • פתיחת קבוצת לימוד תיבחן כל שנה מחדש והינה מותנית במינימום נרשמים מתאימים מהאזור והשכבה. במידה ומספר התלמידים לא יהיה מספק לפתיחת קבוצת לימוד, התלמידים יופנו ללמוד במוקדים אחרים בהם יש מקום.

 • אופן הרישום והתשלום משתנה בין האזורים השונים ונשלח למתקבלים לתוכנית מטעם האחראי באותו אזור. המידע אודות אופן הרישום והתשלום באזורים המנוהלים ע"י המרכז הישראלי מפורט באתר זה.

 • בכל שנה ימי הלימוד נקבעים מחדש ואין אנו מתחייבים כי ימי הלימוד יהיו זהים לימי הלימוד בשנה החולפת. כמו כן, איננו מבטיחים כי השיבוץ יישאר גם אם ימי הלימוד יהיו זהים.
  אנו משתדלים להתחשב בבקשות מעבר בין קבוצות הלימוד בתקופת הרישום, אולם לא תמיד נוכל להיענות לכל הבקשות שכן הדבר תלוי במקום פנוי בקבוצה המבוקשת.

 • בעת מעבר בין קבוצות לימוד בין אזורי הלימוד שונים, יש לשים לב כי חיובי התשלום וההחזרים הינם לפי הנהוג באותם אזורים.

השלמת שיעור
אם תלמיד נעדר משיעור מסיבה כל שהיא במהלך שנת הלימודים, הוא לא יוכל להיכנס לקבוצות לימוד אחרות לצורך השלמות.

 • בתוכנית העשרה - רוב שיעורי העשרה הינם שיעורים העוסקים בנושא אחד וממוצה באותו השיעור, כך שאינו מהווה בסיס לשיעור הבא אחריו. בנוסף, לאורך שנת הלימודים, המורה בוחר את סדר הנושאים הנלמדים בהתאם לאופי הקבוצה, ולפיכך סדר השיעורים שונה בין קבוצות הלימוד השונות ושיעור הנלמד בכיתה המקבילה הוא אינו אותו שיעור שהתלמיד הפסיד. כמו כן, קיימת חשיבות רבה לדינמיקה הקבוצתית הנוצרת במהלך השנה, כל שינוי בהרכב הקבוצה יכול להשפיע על התלמידים ועל האווירה בכיתה. בכל מקרה, ניתן לברר עם מורה הקבוצה את הנושא הנלמד לפני/אחרי השיעור על מנת שהילד יוכל להכירו.

 • בתוכנית "האצה" לבגרות התלת שנתית - קצב ההתקדמות בין הקבוצות שונה, וכן כניסה חד פעמית של תלמיד אשר לא שייך לקבוצה מפריע לעיתים למהלך השיעור בשל שיטות הוראה שונות.

אפשרויות בגין הפסקת לימודי תלמיד:

 • בעיות משמעת - הלימודים בתוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה הינם לימודי רשות ולא חובה. אל כיתות הלימוד מגיעים תלמידים, אשר מעבר להיותם בעלי יכולת לימודית גבוהה, הינם בעלי הרצון להעמיק את ידיעותיהם. לפיכך, לא נוכל לשאת כל בעיות משמעת בקרב תלמידי התוכנית. תלמידים בעלי בעיות משמעת מוזהרים תחילה, ומורחקים מהתוכנית באם הבעיות נשנות. במקרים מיוחדים מאד, תתכן הרחקה מהשיעור גם ללא אזהרה מוקדמת.

 • אי הצלחה לימודית בתוכנית "האצה" לבגרות התלת שנתית – כל התלמידים המתקבלים לתוכניתנו הינם מוכשרים במיוחד במתמטיקה, אולם לא לכל התלמידים מתאים קצב ואופי הלימוד. לא כל התלמידים מצליחים לרכוש את מיומנויות הלימוד הנדרשות ומנהלים זמנם באופן המאפשר להם להצליח בתוכנית. בסיום כל שנה, מנהל הצוות הפדגוגי דיון על כל תלמיד ותלמיד, ומקבל החלטה באשר להמשך לימודיו בשנה הבאה. במעבר משנה לשנה במסלול לימודים זה אין ציון מינימלי למעבר. כאמור המעבר נשקל בישיבה פדגוגית של הרכז עם המורה ונלקחים בחשבון ציוני התלמיד, רצינותו, מידת השקעה והתמדה כפי שבאו לידי ביטוי בשיעורים ובהכנת שיעורי הבית. תלמיד שהישגיו במהלך השנה לא היו מספקים, ובבחינת הסיום הצליח להשיג ציון גבוה, יידרש להגיע למועד בחינה נוסף ע"מ להוכיח רצף הצלחות.

קשר לגופי חינוך/אקדמיה חיצוניים.

 • משרד החינוך הכיר ב"תוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה" כתוכנית האצה לבגרות. משכך, אנו מחוייבים בתקשורת, העברת שמות התלמידים והערכה לימודית אודותם לביה"ס שלהם, ולמשרד החינוך.
 • בהתאם להנחיות משרד החינוך, תלמידי חינוך ביתי לא יוכלו ללמוד בתוכנית האצה לבגרות, ולגשת לבגרות מוקדמת במסגרת תוכניתנו.
 • תוכנית האצה כוללת בתוכה אופק אקדמי.
 • התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה עובדת בשיתוף ובחסות אקדמית של אוניברסיטת בר אילן, ואשר על כן אנו מעבירים את פרטי התלמידים לאוניברסיטת בר אילן לצורך תקשורת עתידית מול האוניברסיטה.

(התקנון מנוסח בלשון זכר ומכוון גם לבנות.)