acceptance

רישום לבחינות קבלה

הרישום לבחינות הקבלה לתש"ף החל מחודש יוני על בסיס מקום פנוי בלבד!

החל מחודש אוגוסט התשלום עבור בחינת הקבלה הינו 150 ש"ח.

בחינות הקבלה מיועדות לתלמידים מצטיינים במתמטיקה מכיתה ה',ו' או ז'.
בחינות הקבלה ברחבי מוקדי הלימוד שלנו כבר התקיימו , אולם ניתן יהיה להמשיך ולהיבחן באוניברסיטת בר אילן על בסיס קבלה מקום פנוי.

בחודש יוני יישלחו תשובות קבלה/אי קבלה לנבחנים.

הנבחנים בבר אילן החל מחודש יוני, יקבלו תשובות רק בחודש יולי.

(תלמיד העשרה שנה א' בתוכנית אינו צריך לבצע בחינה כדי לעבור משנה א' לשנה ב' של העשרה. לעומת זאת תלמיד העשרה שנה ב' הרוצה להתקבל לתוכנית המואצת צריך להיבחן אליה. אנו רושמים את תלמידי העשרה שנה ב' לבחינה ונשלחו מכתבים אישיים בנידון)

מידע חשוב:

מועדי הבחינותהתאמות בחינהפרטים טכניים ופדגוגייםמוקדי לימוד מידע בעניין תשלום הבחינה תקנון

לפני ביצוע הרישום יש לשים לב היטב לאזורים בהם מתקיימים הלימודים, ולשכבות הלימוד להן מיועדות בחינות הקבלה.

לתשומת לבכם: במוקדי הלימוד – שוהם ורעננה תינתן עדיפות רישום לתושבי העיר. תלמידי חוץ שיבחרו ללמוד באזורים אלו יוכלו להירשם ללימודים על בסיס מקום פנוי רק בגמר הרישום ולעיתים רק לאחר שהחלה שנה"ל, אם בכלל.

לפני המעבר לטופס הרישום נבקשכם לשים לב לדברים הבאים :

למעבר ל- טופס רישום דף תשלום

בכל שאלה ניתן לפנות בדוא"ל yuni@yuni.co.il או בטלפון: 03-3027272 פקס: 03-5351571

בהצלחה !