עבריתEnglish

נוהל מלגות לבוגרי התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה

התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה מטעם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר, מעניקה מלגות סיוע לבוגרי התוכנית המואצת לבגרות אשר סיימו בהצלחה את לימודיהם בתוכנית והמשיכו לתואר ראשון.

  • הנוהל מנוסח בלשון זכר ומיועד לסטודנטיות וסטודנטים.

מטרה:
מטרת המלגה הינה לעודד ולקדם את בוגרי התוכנית אשר החליטו להמשיך למסלול האקדמיה.

הרכב הועדה :
גב' אלישבע פרידמן, מנכ"לית
גב' אפרת רפלד, סמנכ"לית
מר נעם שרעבי, סמנכ"ל
פרוטוקול חתום ע"י חברי הוועדה יועבר לוועד המנהל של המרכז הישראלי לקדום מדעי המתמטיקה.

זכאות הגשה :
זכאים להגיש בקשה למלגת העמותה סטודנטים מן המניין הלומדים במסלולים האקדמיים העומדים בקריטריונים המצטברים הבאים :
• סיום לימודי תוכנית ההאצה לבגרות בהצלחה
• היותך סטודנט בשנת הלימודים תשפ"ג
• ציון 75 ומעלה בכל הקורסים
• ציון ממוצע שנתי מעל 85
• גובה המלגה תיגזר מהיקף הלימודים
• אינך מקבל מלגה מלאה מאף גורם / סך כל המלגות שתקבל לא עולים על שכ"ל ששילמת (במקרים חריגים וועדת המלגות תשקול מלגה המאפשרת יותר מ 100% שכ"ל)
• לא חלפו יותר מ - 4 שנים מסיום התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה
• הגשת המלגה בזמן שנקבע תוך הצגת כל המסמכים הנדרשים

גורמים נוספים הנבחנים בעת קביעת הזכאות :
• מיקום הלימודים – תנתן עדיפות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר אילן במחלקות מתמטיקה / פיזיקה.
• היקף סכום החיוב של שכר הלימוד.

תהליך :
• הסטודנט ימלא בטופס בקשה מקוון למלגה , ישלים את הפרטים הנדרשים ויצרף את כל האישורים שמצוינים בטופס הבקשה (המסמכים המצורפים יהיו סרוקים ויישמרו בתיק האישי של הסטודנט)
• מועד אחרון להגשת טופס הבקשה יהיה בכל שנת לימוד עד ה -15 לנובמבר באותה שנה. [השנה באופן חריג ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 1.12.23 ולא יאוחר מכך]
(ועדת מלגות רשאית להאריך מועד זה, במקרה כזה תשלח הודעה מסודרת לסטודנט)
• באם הסטודנט לא עונה על כל הקריטריונים לקבלת מלגה, בקשתו תדחה על הסף

גובה המלגה לסטודנט יותאם עפ"י קריטריונים המנחים הבאים :

• רמה א': סטודנט באוניברסיטת בר אילן הלומד במחלקה למתמטיקה/פיזיקה
• רמה ב': סטודנט באוניברסיטת בר אילן הלומד במחלקות אחרות
• רמה ג': סטודנט הלומד באוניברסיטה אחרת או מכללה
• היקף סכום החיוב של שכר הלימוד
• הצטיינות יתרה

אישורים שיש לצרף לטופס הבקשה :

• אישור לימודים לשנה"ל תשפ"ג
• אישור גובה שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג
• גיליון ציונים לשנה"ל תשפ"ג
• גיליון ממוצע ציונים לשנה"ל תשפ"ג
• צילום תעודת זהות

על המבקש להצהיר בטופס בקשה למלגה :
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה למלגה מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי כי התוכנית ו/או העמותה רשאים לבדוק ולאמת את הצהרותיי והאישורים שמסרתי. אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול בפרטים שנמסרו בטופס.

יש למלא את הטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים :
הגשת בקשה למילגה

כללי :
• עד סוף חודש דצמבר תשלחנה תשובות החלטת הועדה לדוא"ל והודעות SMS לטלפונים הניידים שימולאו ע"י הסטודנט בטופס הרישום למלגה.
• העברת המלגה לזכאים תתבצע דרך העברה בנקאית לחשבון שימסר ע"י הסטודנט. על הסטודנט למלא פרטי חשבון בנק בעת מילוי טופס הבקשה למלגה. יש להקפיד למלא את פרטי הבנק במדוייק. במידה ופרטי הבנק יהיו שגויים לסטודנט לא תהא הזכות לבוא בטענות למעניקת המלגה.
• העברת המלגה תתבצע לקראת סוף חודש דצמבר של אותה השנה.

תקציב מלגות :
תקציב המלגות יקבע אחת לשנה ע"י הנהלת העמותה, בהתאם לתקציבה.

ערעור :
ניתן להגיש ערעור לוועדת הערר על החלטת ועדת המלגות לא יאוחר מ- 7 ימים מיום קבלת תשובה על זכאות/אי זכאות למלגה, זאת רק במידה וישנם נתונים נוספים או פרטים חדשים שלא הובאו בפני ועדת המלגות. ההחלטה על הערעור הינה סופית.