acceptance

תקנון לנרשמים

בחינות הקבלה והרישום למתקבלים:

תלמיד צעיר:

שיבוץ ומעברים בין מוקדי לימוד ובין קבוצות:

השלמת שיעור
במידה ותלמיד נעדר משיעור מסיבה כל שהיא במהלך שנת הלימודים, אין אנו מאשרים כניסה לקבוצות לימוד אחרות לצורך השלמות.

בתוכנית העשרה - רוב שיעורי העשרה הינם שיעורים העוסקים בנושא אחד וממוצה באותו השיעור, כך שאינו מהווה בסיס לשיעור הבא אחריו. בנוסף, לאורך שנת הלימודים, המורה בוחר את סדר הנושאים הנלמדים בהתאם לאופי הקבוצה, ולפיכך סדר השיעורים שונה בין קבוצות הלימוד השונות ושיעור הנלמד בכיתה המקבילה הוא אינו אותו שיעור שהתלמיד הפסיד. כמו כן, קיימת חשיבות רבה לדינמיקה הקבוצתית הנוצרת במהלך השנה, כל שינוי בהרכב הקבוצה יכול להשפיע על התלמידים ועל האווירה בכיתה. בכל מקרה, ניתן לברר עם מורה הקבוצה את הנושא הנלמד לפני/אחרי השיעור על מנת שהילד יוכל להכירו.
בתוכנית "האצה" לבגרות התלת שנתית - קצב ההתקדמות בין הקבוצות שונה, וכן כניסה חד פעמית של תלמיד אשר לא שייך לקבוצה מפריע לעיתים למהלך השיעור בשל שיטות הוראה שונות.

אפשרויות בגין הפסקת לימודי תלמיד:

בעיות משמעת - הלימודים בתוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה הינם לימודי רשות ולא חובה. אל כיתות הלימוד מגיעים תלמידים אשר מעבר להיותם בעלי יכולת לימודית גבוהה הינם בעלי הרצון להעמיק את ידיעותיהם. לפיכך, לא נוכל לשאת כל בעיות משמעת בקרב תלמידי התוכנית. תלמידים בעלי בעיות משמעת מוזהרים תחילה ומורחקים מהתוכנית באם הבעיות נשנות.

אי הצלחה לימודית בתוכנית "האצה" לבגרות התלת שנתית – כל התלמידים המתקבלים לתוכניתנו הינם מוכשרים במיוחד במתמטיקה, אולם לא לכל התלמידים מתאים קצב ואופי הלימוד. לא כל התלמידים מצליחים לרכוש את מיומנויות הלימוד הנדרשות ומנהלים זמנם באופן המאפשר להם להצליח בתוכנית. בסיום כל שנה, מנהל הצוות הפדגוגי דיון על כל תלמיד ותלמיד, ומקבל החלטה באשר להמשך לימודיו בשנה הבאה. במעבר משנה לשנה במסלול לימודים זה אין ציון מינימלי למעבר. כפי שרשמנו המעבר נשקל בישיבה פדגוגית של הרכז עם המורה ונלקחים בחשבון ציוני התלמיד, רצינות, מידת השקעה והתמדה כפי שבאו לידי ביטוי בשיעורים ובהכנת שיעורי הבית. תלמיד חלש אשר הצליח להשיג בבחינת הסיום ציון גבוה, יידרש לרוב להגיע למועד בחינה נוסף ע"מ להוכיח רצף הצלחות.

לחזרה לדף הרישום לבחינות הקבלה לחץ כאן

לחזרה לטופס הרישום לבחינות הקבלה לחץ כאן