acceptance

תקנון לנרשמים

בחינות הקבלה והרישום למתקבלים:

נבחן צעיר:

שיבוץ ומעברים בין מוקדי לימוד ובין קבוצות:

השלמת שיעור
אם תלמיד נעדר משיעור מסיבה כל שהיא במהלך שנת הלימודים, הוא לא יוכל להיכנס לקבוצות לימוד אחרות לצורך השלמות.

אפשרויות בגין הפסקת לימודי תלמיד:

למעבר לטופס הרישום לבחינות הקבלה לחץ כאן

(התקנון מנוסח בלשון זכר ומכוון גם לבנות.)