sign_up

תהליך רישום לשנה"ל תש"ף - שכבות ט'-י'

מכתבי החלטות בעניין המשך לימודים לקראת תש"ף (למסיימי שכבות ח'-ט' תשע"ט), יישלחו לקראת סוף חודש יולי.
רק אז יישלחו פרטי רישום עם קוד לקוח לתשלום לממשיכים. כרגע לא ניתן להירשם לשנה הבאה.

תלמידים יקרים, ברכות על הישיגכם ומעברכם לשנת הלימודים הבאה בתוכניתנו.

בימים הקרובים ישלח אליכם מכתב (בדוא"ל) ובו פרטים מלאים ומדוייקים על שיבוץ ואופן הרישום והתשלום לתוכנית.

שנה"ל תש"ף תפתח ב 1-5/9/2019 (עפ"י יום הלימוד אליו תשובצו)

הגבייה בכל מוקדי הלימוד מתבצעת ע"י המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה.
לאתר התשלומים לפירוט שכ"ל לפירוט התשלומים לפי שכבות