scholarship-request
sign_up

בקשת מלגה

בקשת מלגת לימודים עקב קשיים כלכליים

ניתן להגיש בקשה לקבלת מילגה אשר יש להגישה עד לתאריך: 30/10/2018

ולצרף אליה את כל המסמכים הדרושים הרשומים על טופס בקשת מלגה

החלטות ועדת המלגות תתקבלנה עד תחילת חודש מרץ.

לתשומת לב מבקשי המלגות:

.