locations
location

בית שמש

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

מרכז מצויינות בית שמש
פרטי תשלום שכבה ו'-ח' תשע"ט

מקום הלימוד:
אשכול הפיס, עליית הנוער 6 בית שמש

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז').

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
שמעון: שעות מענה 08:30 - 15:30 טלפון:[ 02-9998940/39](tel: 02-9998940/39) פקס: 03-5351571 דוא"ל:eshkolpaisbs@gmail.com
הערות:
מקומי, עדיפות קבלה ורישום לתושבי העיר.