locations
location

בית שמש

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

מרכז מצויינות בית שמש
פרטי תשלום שכבה ו'-ח' תשע"ט

מקום הלימוד:
אשכול הפיס, עליית הנוער 6 בית שמש

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז').

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
צביקה .tsvika76@gmail.com 02-9998940/39 08:30 - 15:30

הערות:
מקומי, עדיפות קבלה ורישום לתושבי העיר.