locations
location

הרצליה

אחריות שיבוץ,רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

מתנ"ס נחלת עדה בשיתוף בי"ס אילנות.

פרטי רישום ותשלום שכבה ו פרטי רישום ותשלום שכבה ז פרטי רישום ותשלום שכבה ח

מקום הלימוד:
ביה"ס אילנות, רח' הדקל 35, הרצליה

שכבות לימוד:
תוכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז'), תוכנית האצה לבגרות: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
גנית טלפון:09-9566801 דוא"ל:ilanot.math@gmail.com
הערות:
מקומי, עדיפות קבלה ורישום לתושבי העיר.