locations
location

הרצליה

אחריות שיבוץ,רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

מתנ"ס גבעת עדה בשיתוף בי"ס אילנות.

פרטי תשלום שכבה ו פרטי תשלום שכבה ז פרטי תשלום שכבה ח
מקום הלימוד:
ביה"ס אילנות, רח' הדקל 35, הרצליה

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו', ז'), תכנית תלת שנתית: שכבות ח'-י'.

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
גנית 09-9566801 ilanot.math@gmail.com

הערות:
מקומי, עדיפות קבלה ורישום לתושבי העיר.