our-team
about-the-program

אנשי הצוות

אלישבע פרידמן

אלישבע פרידמן

מנכ"ל

התוכניות לנוער מוכשר במתמטיקה
המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר

אפרת רפלד

אפרת רפלד

ס/מנהלת

ארן נחמיאס

ארן נחמיאס

רכז פדגוגי שכבות העשרה

דנה שמיר

דנה שמיר

מחלקת לוגיסטיקה ותפעול

ז'אנה שוסטר

ז'אנה שוסטר

מנהלת פדגוגית צוות העשרה

חן אלבז

חן אלבז

רכזת פדגוגית שכבות העשרה

יובל רוסק

יובל רוסק

רכז פדגוגי שכבת ח

יפית הלוי

יפית הלוי

מנהלת מח' שכר לימוד וס/ קשרי חוץ

ליבה קלייבן

ליבה קלייבן

מנהלת מחלקת שכר ותקציב

מאיה עטר אזולאי

מאיה עטר אזולאי

מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ותפעול

בוקובזה מרין

בוקובזה מרין

מנהלת מוקד שירות לקוחות

קלוגמן נעה

קלוגמן נעה

מחלקת שכר לימוד

נעם שרעבי

נעם שרעבי

ס/מנהלת ומנהל פדגוגי

עדי קלייבן

עדי קלייבן

מחלקת שכר ותקציב
מחלקת טיפול תלמידים

פרץ עודד

פרץ עודד

רכז פדגוגי שכבות ט-י

קרן יוסף

קרן יוסף

ע/רכזים

רחלי שילר

רחלי שילר

מחלקת שכר לימוד

תמי דסלר

תמי דסלר

מחלקת לוגיסטיקה ותפעול

אהובה רושגולד

אהובה רושגולד

מחלקת שכר לימוד

מלי ברסקי

מלי ברסקי

פקידת פדגוגיה