locations
location

גזר

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

הנהלת אשכול הפיס בית חשמונאי-
יש להמתין לקבלת פרטי רישום ותשלום מאת הנציג האחראי על גביית התשלומים.

מקום הלימוד:
אשכול הפיס בית חשמונאי

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז').

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
איש קשר: מזכירות אשכול הפיס, טלפון:08-9230239 דוא"ל:eshkol1@012.net.il
הערות:
אזורי, עדיפות בקבלה ורישום לתושבי מועצה אזורית גזר.