locations
location

גזר

אחריות שיבוץ, רישום ותשלומים
(כולל מדיניות החזרת תשלומים):

הנהלת אשכול הפיס בית חשמונאי

מקום הלימוד:
אשכול הפיס בית חשמונאי

שכבות לימוד:
תכנית העשרה: שנים א' ו-ב' (שכבות ו'-ז').

פרטי התקשרות במוקד הלימוד:
איש קשר: מזכירות אשכול הפיס,
טלפון:08-9230239 דואר אלקטרוני: eshkol1@012.net.il

הערות:
אזורי, עדיפות בקבלה ורישום לתושבי מועצה אזורית גזר.